Salgs- og leveringsbetingelser for Plast-Line A/S

1. Indledning:
   
Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for PLAST-LINE A/S, med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

2. Tilbud:

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter. PLAST-LINE A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Eventuelle opgivne mål og andre tekniske specifikationer angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende karakter,
hvorfor PLAST-LINE A/S ikke påtager sig ansvar for fejl i dette materiale.
Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter eller den danske krones vekselkurs, er PLAST-LINE A/S berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varens afsendelse.

3. Levering:

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. PLAST-LINE A/S er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder PLAST-LINE A/S sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. PLAST-LINE A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

4. Returnering:

Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og rengjort stand, og kun efter forudgående aftale. PLAST-LINE A/S forbeholder sig ret til at beregne et returnerings gebyr. Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde eller varer fremstillet efter købers mål, tegninger eller lignende tages ikke retur. Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

5. Reklamationer:
   
Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varenes modtagelse. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder
PLAST-LINE A/S sig ret til efter eget skøn enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering. PLAST-LINE A/S er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at PLAST-LINE A/S eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi incl. moms. PLAST-LINE A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved levering udenfor landets grænser er PLAST-LINE A/S ikke ansvarlig for den merudgift, som skyldes fragt, ophold, transport, diæter, fortæring og lignende, som er affødt af, at leverancen er sket til udlandet. Uanset ovenstående bortfalder PLAST-LINE A/S ansvar, hvis varen har været udsat for urigtig
montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger. PLAST-LINE A/S hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning, og ved skriftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

6. Betaling:

Betaling sker efter aftale. Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum incl. eventuelle renter og omkostninger er erlagt. Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som PLAST-LINE A/S ikke har anerkendt. PLAST-LINE A/S har et samarbejde med firmaet Experian A/S, omkring en løbende kreditvurdering af alle vore kunder baseret på en database over disse
hos firmaet Experian A/S.

7. Force majeure:

PLAST-LINE A/S er ikke ansvarlig for forhold, som PLAST-LINE A/S ikke er herre over, herunder krig, uroligheder, strejke, lock out, vejrliget, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller i perioder umuliggør levering.

8. Værneting:

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

 

Glemt kodeord? Log ind
Glemt kodeord?
Succes! vi sendt dit password til din email-konto.
Kontor Man. - Torsdag
Fredag
8.00 - 16.00
8.00 - 15.30
Lager Man. - Torsdag
Fredag
7.00 -16.00
7.00 -15.30

Plast-Line A/S leverer varer fra dag til dag med

GLS
Danskort
Vent venligst…